Obsah

Anotace 1
Výsledky 3
Porotci 12

Architektonická soutěž

Anotace

Předmětem architektonické soutěže o návrh je řešení Obecního domu na návsi na místě stávajícího hostince. Obec Panenské Břežany postrádá místo, kde by mohli její občané společně trávit volný čas, kde by se mohli scházet a rozvíjet společenské vztahy a konat sportovní aktivity. Cílem vyhlašovatele je získat rozvahu nad stávajícím stavem objektu a navrhnout vzhledem k požadavkům adekvátní řešení. Vyhlašovatel očekává, že řešení bude nadčasové, bude výrazně převyšovat požadavky, využije nová řešení a přístupy v duchu dnešní doby a aktuálních potřeb. Účastníci projeví invenční a novátorský přístup k řešení spolu s citlivým zapojením do stávající zástavby a charakteru obce včetně její bohaté historie. Půjde, o redefinování atmosféry objektu, stanovení konceptu a  poskytnutí osobitého rázu objektu vyzařujícího otevřenost do celé obce. Tématem k řešení je zda přistoupit k úpravě stávajícího objektu nebo zda navrhnout zbourání a vystavění nového objektu. 

Součástí návrhu bude také definování konceptu úprav návsi. Obecní dům bude důležitou součásti návsi a je vhodné, aby se adekvátně tomu také prostor proměnil. Celá náves je zahrnuta do zájmového území, jehož řešení je na zvážení účastníků. Však pouze část návsi navazující na obecní dům je součástí řešeného území a navazujících projekčních prací. Náves by měla sloužit nejen obecnímu domu, ale také všem institucím a provozům nacházející se v centrum Panenských Břežan.

Fáze soutěže

1.

Dotazník pro veřejnost

Sbírání nápadů a poznatků od široké veřejnosti.

2.

Ustavující schůze s porotci

Schůze poroty k upřesnění podmínek a zadání, 19. 7. 2021

3.

Kulaté stoly

Setkání s veřejností, sbírání nápadů na využití budoucího centra, 21. 7. 2021.

4.

Vyhlášení architektonické soutěže

27. září 2021

5.

Prohlídka místa

13. října 2021, 10:00

6.

Dotazy účastníků

nejpozději do 19. dní před odevzdáním

7.

Odevzdání soutěžních návrhů

6. prosince 2021

8.

Hodnotící zasedání poroty

13. - 14. prosince 2021

9.
Právě probíhá

Vyhlášení výsledků, JŘBU, vernisáž

Zasedání zastupitelstva proběhne 17. 1. 2022. Poté budou vyhlášeny výsledky soutěže. Výstava soutěžních projektů se uskuteční od 3. 2. - 11. 2. 2022 na Obecním úřadě.

Výsledky

1.místo – Aoc architekti s. r. o.

Autorský tým: Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová

Anotace: Navrhujeme nový obecní dům, jehož základními vlastnostmi je variabilita, kontextuálnost a příjemná atmosféra podporující komunitní charakter. Náves upravujeme do podoby přírodě blízkého veřejného prostoru. Tvarování objemu domu vychází z vernakulární morfologie vesnické zástavby, kompozice průčelí je určena štítovou zdí s velkým oknem, které zajišťuje kontakt veřejného prostoru s děním v domě. Foyer s barem se otevírá do nového obytného dvora vymezeného sousedním domem. Sál i klubovna mají samostatné vstupy a jsou propojitelné s hlavním prostorem foyer. Knihovna má vlastní klidový režim.

2.místo – Ing. arch. Přemysl Jurák

Autorský tým: Ing. arch. Přemysl Jurák
Spolupracovníci: Ing. arch. Sylvie Tesková

Anotace: Nový obecní dům pro Panenské Břežany vnímáme jako soudobý funkční objekt jednoduše přístupný z úrovně návsi, objekt odkazující se na půdorysnou stopu původní stavby a svým architektonickým pojednáním navazující na archetyp vesnického domu se sedlovou střechou. Obecní sál a hlavní vstup domu umísťujeme na úroveň stávající vjezdové brány do dvora vedle sousední stodoly. Hlavní vnitřní prostory jsou tak přirozeně (bezbariérově) provázány s okolním veřejným prostorem. Vzniká tak dům se dvěma podélnými sedlovými střechami, které kryjí příčně orientovaný sál, jenž svou koncepcí s dvěma okny odkazuje na příčně průjezdné stodoly s dvěma vraty.

3.místo – inu architekti s.r.o

Autorský tým: Ing Robert Hu, Ing. arch. Zuzana Kováčíková, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch. Václav Václavíček
Spolupracovníci: Ing. Jan Havel

Anotace: Obecní dům navrhujeme jako nový středobod návsi a kulturně společenského života občanů obce. Stavba se otevírá do veřejného prostoru, propojuje se s ním a láká k aktivnímu životu uvnitř. Návrh jsme koncipovali jako novostavbu se dvěma hlavními hmotami v jasném tradičním tvarosloví, hovořící však jazykem současné architektury. Reflektujeme charakter okolní historické zástavby a v tomto kontextu jsme měli za cíl, i přes prostorové nároky všech provozů, dosáhnout citlivého měřítka stavby. Hlavní hmoty jsme pojali jako dvě čisté světlé skulptury navzájem se prolínající, do nichž vyřezáváme pouze několik prosklených ploch, které rozvíjejí a definují jejich výraz. Hlavní prosklenou plochou se dům otevírá do nově definovaného velkorysého veřejného prostoru a má ambici ho absolutně propojit s vnitřním životem Obecního domu. Návrh využívá stávajících rozdílných výškových úrovní parteru ve svůj prospěch a promítá je do navrženého provozního schématu. Do části přízemí nejvíce komunikujícího s návsí jsou umístěny prostory foyer a výčep, na které pak navazuje hlavní multifunkční sál. Ve druhé úrovni jsou umístěny klubovna s knihovnou. Obě úrovně jsou přístupné bezbariérově. Součástí návrhu je komplexní redefinování venkovních prostranství – hlavními principy jsou zklidnění dopravy, propojení všech částí do jednoho celku s využitím jejich potenciálu, definování funkčních ploch a vytvoření nové zelené linie podél území nedávné rezidenční výstavby v jižní části návsi, která se optimálně nepodílí na formování veřejného prostoru návsi. V přímé návaznosti na Obecní dům definujeme nový velkorysý a celistvý veřejný prostor, který zároveň komunikuje se vzdálenějšími částmi návsi v blízkosti obecního úřadu. Vytváříme tak funkční prostor pro nejrůznější kulturní a společenské aktivity a akce.

Odměna – mh architects atelier s.r.o.

Autorský tým: Ing. arch Michaela Horáková, Ing arch. Akad. arch. Petr Průša, Ing. arch. Ondřej Brych

Anotace: Návrh má za úkol sjednotit rozmanitou zástavbu svou jednoduchostí a přinést prostory pro místní komunitu do centra návsi. Pracuje s jednoduchým čistým tvarem, v kombinaci s moderním a precizním detailem. Vypořádává se s výškovými úrovněmi terénu, variabilitou vnitřního prostředí a nabízí nově koncipované útočiště pro kvalitní zážitky občanů a návštěvníků.

Porotci

Nezávislí porotci

 

MgA. Markéta Zdebská
  • předsedkyně

2010 – založení atelieru BY architects
09/2015 pedagogická činnost na FA ČVUT, 10/2007 – 2/2008 praxe v atelieru Ing. arch. Josefa Pleskota, 1/2007 – 5/2007 studium v atelieru grafiky Prof. Rostislava Vaňka na VŠUP, 10/2004 – 6/2010 studium na VŠUP v Praze, ateliér Architektura III., MgA., 11/2003 – 6/2004 pedagogická činnost na Gymnasiu Fr. Palackého v Neratovicích, 10/1998 – 12/1999 studium na FA TU v Liberci, architektura a urbanismus, 10/1996 – 6/1999 studium na FT TU v Liberci, textilní a oděvní návrhářství

Ing. arch. Pavel Buryška

Absolvent FA ČVUT v Praze. V roce 2008 byl členem týmu holandské kanceláře Neutelings Riedijk Architects. V letech 2009 – 2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s Barborou Buryškovou studio XTOPIX. Během vlastní praxe získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Jakub Straka

(*1986, Tábor)
V roce 2013 dokončil studium na FA ČVUT v Praze. Pracoval v portugalském atelieru Correia / Ragazzi Arquitectos a pražském v atelieru M1 architekti. V roce 2015 založil atelier BOD ARCHITEKTI spolu s architekty Jáchymem Svobodu a Vojtěchem Sosnou. Mezi jejich nejvýznamnější realizované stavby patří rekonstrukce bývalé hospody se sálem v Máslovicích, sportovní hala v Modřicích a radnice pro Prahu 7. S atelierem spolupracuje také na projektech bytových domu na Praze 6 nebo na rozvoji Rohanského ostrova na Praze 8. Atelier získal za své realizace významná ocenění, např. se stal finalistou České ceny za architekturu v roce 2019, obdržel Národní cenu za architekturu v roce 2020 a nominaci na EU Mies Award 2022. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Tomáš Kozelský

Je zakládající člen a Design director architektonického studia KOGAA.
Tomáš je povahou myslitel a vizionář. Vystudoval na Fakultě architektury v Delftu.
Dohlíží na návrhová řešení každého projektu, ujišťuje se, že sledují naše vize, potřeby klienta a přinášejí obohacení do světa architektury. Má široký úhel a hloubkový pohled na každý prvek práce a vidí budoucí potenciál nebo problémy, které nemusí být okamžitě zřejmé. Je také skvělým komunikátorem – osobně i na papíře, přednáší a publikuje příspěvky pro Fakultu architektury v Brně v rámci doktorského studia. Na podzim 2019 bude prezentovat na půdě Royal Institute of British Architects v Londýně, v rámci konference Big See v Ljublani a soutěže Grand prix za architekturu v Praze.
Tomášův zájem a znalosti o opětovném využití průmyslových budov a zařízení vedly k některým z projektů KOGAA studia jako je projekt Distillery – Social Reactor a DADA Distrikt.

Závislí porotci

Mgr. Martin Hakauf

Starosta obce Panenské Břežany od roku 2018, od roku 2014 člen zastupitelstva obce. Mandát vykonává jako neuvolněný ve svém volném čase, zaměstnán je v Kanceláři prezidenta republiky, kde se věnuje public relations v oblasti publikační činnosti a přípravy expozic se zaměřením na státní symboliku. Vystudoval politologii a moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ing. Mikuláš Végh

Místostarosta obce od roku 2018, od roku 2014 zastupitelem obce. Vystudoval vojensko-průmyslový obor na Vojenské akademii v Brně se specializací na leteckou výrobu a svou pracovní kariéru zahájil v Aeru Vodochody. Dalších 30 let pak působil na Federálním ministerstvu kontroly, kde působil v pozici ředitele odboru hutnictví, strojírenství a elektrotechniky.

Zdroje obrázků:

Obecní dům

On-line verze:

https://panenskebrezany.cityupgrade.cz

City Upgrade