Obsah

Anotace 1
Výsledky 3
1. cena 3
2. cena 5
3. cena 7
odměna 10
Další soutěžní návrhy 12
ARKÁDA, spol. s r.o 12
tomšovi architekti s.r.o 13
Ing.arch. Jiří Vojtěšek 14
ROHÁČ STRATIL s.r.o. 15
bams office s.r.o. 16
MED ARKITEKT s.r.o 17
Eduard Sojka architektonický atelier s.r.o 18
Ing.arch. Tereza Vyštejnová 19
PROJEKTOR s.r.o 20
Ing. arch. Eva Pyková 21
Štěpán Janů 22
Ing. arch. Jan Doubek 23
Josef Hlavatý 24
Ing. Zdeněk Šuchma 25
MgA. Ing arch. Michal Šiška 26
Ing. arch. Alena Všetečková 27
Fotoreport 28
Porotci 29
Důležité odkazy 32

Architektonická soutěž

Anotace

Předmětem architektonické soutěže o návrh je řešení Obecního domu na návsi na místě stávajícího hostince. Obec Panenské Břežany postrádá místo, kde by mohli její občané společně trávit volný čas, kde by se mohli scházet a rozvíjet společenské vztahy a konat sportovní aktivity. Cílem vyhlašovatele je získat rozvahu nad stávajícím stavem objektu a navrhnout vzhledem k požadavkům adekvátní řešení. Vyhlašovatel očekává, že řešení bude nadčasové, bude výrazně převyšovat požadavky, využije nová řešení a přístupy v duchu dnešní doby a aktuálních potřeb. Účastníci projeví invenční a novátorský přístup k řešení spolu s citlivým zapojením do stávající zástavby a charakteru obce včetně její bohaté historie. Půjde, o redefinování atmosféry objektu, stanovení konceptu a  poskytnutí osobitého rázu objektu vyzařujícího otevřenost do celé obce. Tématem k řešení je zda přistoupit k úpravě stávajícího objektu nebo zda navrhnout zbourání a vystavění nového objektu. 

Součástí návrhu bude také definování konceptu úprav návsi. Obecní dům bude důležitou součásti návsi a je vhodné, aby se adekvátně tomu také prostor proměnil. Celá náves je zahrnuta do zájmového území, jehož řešení je na zvážení účastníků. Však pouze část návsi navazující na obecní dům je součástí řešeného území a navazujících projekčních prací. Náves by měla sloužit nejen obecnímu domu, ale také všem institucím a provozům nacházející se v centrum Panenských Břežan.

Fáze soutěže

1.

Dotazník pro veřejnost

Sbírání nápadů a poznatků od široké veřejnosti.

2.

Ustavující schůze s porotci

Schůze poroty k upřesnění podmínek a zadání, 19. 7. 2021

3.

Kulaté stoly

Setkání s veřejností, sbírání nápadů na využití budoucího centra, 21. 7. 2021.

4.

Vyhlášení architektonické soutěže

27. září 2021

5.

Prohlídka místa

13. října 2021, 10:00

6.

Dotazy účastníků

nejpozději do 19. dní před odevzdáním

7.

Odevzdání soutěžních návrhů

6. prosince 2021

8.

Hodnotící zasedání poroty

13. - 14. prosince 2021

9.
Právě probíhá

Vyhlášení výsledků, JŘBU, vernisáž

Zasedání zastupitelstva proběhne 17. 1. 2022. Poté budou vyhlášeny výsledky soutěže. Výstava soutěžních projektů se uskuteční od 3. 2. - 11. 2. 2022 na Obecním úřadě.

Výsledky

1. cena – Aoc architekti s. r. o.

Autorský tým: Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová

Anotace: Navrhujeme nový obecní dům, jehož základními vlastnostmi je variabilita, kontextuálnost a příjemná atmosféra podporující komunitní charakter. Náves upravujeme do podoby přírodě blízkého veřejného prostoru. Tvarování objemu domu vychází z vernakulární morfologie vesnické zástavby, kompozice průčelí je určena štítovou zdí s velkým oknem, které zajišťuje kontakt veřejného prostoru s děním v domě. Foyer s barem se otevírá do nového obytného dvora vymezeného sousedním domem. Sál i klubovna mají samostatné vstupy a jsou propojitelné s hlavním prostorem foyer. Knihovna má vlastní klidový režim.

2. cena – Ing. arch. Přemysl Jurák

Autorský tým: Ing. arch. Přemysl Jurák
Spolupracovníci: Ing. arch. Sylvie Tesková

Anotace: Nový obecní dům pro Panenské Břežany vnímáme jako soudobý funkční objekt jednoduše přístupný z úrovně návsi, objekt odkazující se na půdorysnou stopu původní stavby a svým architektonickým pojednáním navazující na archetyp vesnického domu se sedlovou střechou. Obecní sál a hlavní vstup domu umísťujeme na úroveň stávající vjezdové brány do dvora vedle sousední stodoly. Hlavní vnitřní prostory jsou tak přirozeně (bezbariérově) provázány s okolním veřejným prostorem. Vzniká tak dům se dvěma podélnými sedlovými střechami, které kryjí příčně orientovaný sál, jenž svou koncepcí s dvěma okny odkazuje na příčně průjezdné stodoly s dvěma vraty.

3.cena – inu architekti s.r.o

Autorský tým: Ing Robert Hu, Ing. arch. Zuzana Kováčíková, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch. Václav Václavíček
Spolupracovníci: Ing. Jan Havel

Anotace: Obecní dům navrhujeme jako nový středobod návsi a kulturně společenského života občanů obce. Stavba se otevírá do veřejného prostoru, propojuje se s ním a láká k aktivnímu životu uvnitř. Návrh jsme koncipovali jako novostavbu se dvěma hlavními hmotami v jasném tradičním tvarosloví, hovořící však jazykem současné architektury. Reflektujeme charakter okolní historické zástavby a v tomto kontextu jsme měli za cíl, i přes prostorové nároky všech provozů, dosáhnout citlivého měřítka stavby. Hlavní hmoty jsme pojali jako dvě čisté světlé skulptury navzájem se prolínající, do nichž vyřezáváme pouze několik prosklených ploch, které rozvíjejí a definují jejich výraz. Hlavní prosklenou plochou se dům otevírá do nově definovaného velkorysého veřejného prostoru a má ambici ho absolutně propojit s vnitřním životem Obecního domu. Návrh využívá stávajících rozdílných výškových úrovní parteru ve svůj prospěch a promítá je do navrženého provozního schématu. Do části přízemí nejvíce komunikujícího s návsí jsou umístěny prostory foyer a výčep, na které pak navazuje hlavní multifunkční sál. Ve druhé úrovni jsou umístěny klubovna s knihovnou. Obě úrovně jsou přístupné bezbariérově. Součástí návrhu je komplexní redefinování venkovních prostranství – hlavními principy jsou zklidnění dopravy, propojení všech částí do jednoho celku s využitím jejich potenciálu, definování funkčních ploch a vytvoření nové zelené linie podél území nedávné rezidenční výstavby v jižní části návsi, která se optimálně nepodílí na formování veřejného prostoru návsi. V přímé návaznosti na Obecní dům definujeme nový velkorysý a celistvý veřejný prostor, který zároveň komunikuje se vzdálenějšími částmi návsi v blízkosti obecního úřadu. Vytváříme tak funkční prostor pro nejrůznější kulturní a společenské aktivity a akce.

Odměna – mh architects atelier s.r.o.

Autorský tým: Ing. arch Michaela Horáková, Ing arch. Akad. arch. Petr Průša, Ing. arch. Ondřej Brych

Anotace: Návrh má za úkol sjednotit rozmanitou zástavbu svou jednoduchostí a přinést prostory pro místní komunitu do centra návsi. Pracuje s jednoduchým čistým tvarem, v kombinaci s moderním a precizním detailem. Vypořádává se s výškovými úrovněmi terénu, variabilitou vnitřního prostředí a nabízí nově koncipované útočiště pro kvalitní zážitky občanů a návštěvníků.

Další soutěžní návrhy

Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o

autor: Ing.arch. Martin Řehák, spoluautor: Ing. lucie Laubová, člen týmu: Anna Fantová

anotace: Historické jádro obce je v současné době nesourodé, bez orientačních bodů a bez života. Návrh nového obecního domu přináší tradiční architekturu v současném pojetí, spolu s provázáním vnitřních prostor a okolního parteru. Celkové řešení umožňuje nezávislých provoz všech vnitřních náplní.

100%


Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o

100%


Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o

100%


Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o

tomšovi architekti s.r.o

autor: Ing. arch. Štěpán Tomš

anotace: Nejvýznamnější dům ve společenském životu obce má být orientovaný do návsi. Abychom dosáhli potřebné energie a vzájemně se funkce návsi a sálu posilovaly, urbanisticky měníme zažité uspořádání místa. Stávající obecní dům shledáváme na hranici použitelnosti jak z hlediska technického stavu, tak z pohledu provozního uspořádání. Nepouštíme se do jeho rekonstrukce, kterou považujeme za příliš nákladnou s nejistým výsledkem. Pro kvalitní uspořádání všech funkcí bez kompromisů navrhujeme novou budovu.

tomšovi architekti s.r.o

tomšovi architekti s.r.o

Ing.arch. Jiří Vojtěšek

autoři: Ing.arch. Jiří Vojtěšek, MgA. Tereza Vojtěšková

anotace: Obecní dům jako místo setkávání. Jednoduchý, a přesto variabilní pro používání vně i uvnitř. Výrazný a nepřehlédnutelný, zároveň pokorný ke kontextu okolní zástavby. Dům, kde se budou lidé scházet, podle kterého se budou orientovat, se kterým se budou identifikovat. Obecní dům – jejich dům.

100%


Ing.arch. Jiří Vojtěšek, MgA. Tereza Vojtěšková

100%


Ing.arch. Jiří Vojtěšek, MgA. Tereza Vojtěšková

100%


Ing.arch. Jiří Vojtěšek, MgA. Tereza Vojtěšková

ROHÁČ STRATIL s.r.o.

autor: MgA. Bronislav Stratil

anotace: Soutěžní návrh se snaží najít rovnováhu mezi historickými hodnotami stávající stavby a jejího okolí a požadavky současné doby s důrazem na praktičnost, univerzalitu a variabilitu návrhu a v neposlední řadě na konstrukční a technologickou jednoduchost a s tím spojenými realizačními a provozními náklady.
Maximální využití pozemku a orientace stavby směrem k centru obce. Nová náves před Obecním domem jako materiálově vydělená pobytová plocha s posezením a vodním prvkem. Prostor celé návsi navrhujeme materiálově sjednotit a citlivě doplnit.
Výsledkem návrhu obecního domu je jednoduchá, velkorysá a kompaktní jednolodní hala rozdělená na provoz sálu a předsálí s možností jejich vzájemného širokého propojování a variabilního využití. Hala respektuje původní hmotu hostince a je situována na hraně stávajícího soklu suterénu. Vzniklé nové průčelí Obecního domu četně kryté terasy je v tak v celé své déle orientováno do centra obce.
Prodloužením konstrukcí krovů vzniká praktická vnější pavlač a krytá terasa, která domu dodává novou dimenzi propojení exteriéru a interiéru při zachování klasického tvarosloví střechy.
Trojúhelníkovým předsazením předsálí a terasy jsme vykompenzovali severní orientaci stavby – prostory jsou více orientované na jih respektive jihozápad a tudíž vystaveny sluneční expozici větší část dne.

100%


ROHÁČ STRATIL s.r.o.

ROHÁČ STRATIL s.r.o.

100%


ROHÁČ STRATIL s.r.o.

bams office s.r.o.

autoři/spoluautoři: Ing arch. Michal Solár, Ing arch. Blanka Štuříková, Ing. Yvetta Diaz

anotace: Koncepcí návrhu je koncentrovaný objekt obecního domu citlivě zapadající do kontextu lokality obce a vycházející z původního objemu hostince za jeho současného maximálního zjednodušení, tak aby nový objekt svým tvarem pomohl definovat a nechal vyniknout náves kompaktního tvaru s prvky moderního veřejného prostranství umožňující všestranné využití při různorodých akcích.

100%


bams office s.r.o.

100%


bams office s.r.o.

MED ARKITEKT s.r.o.

autoři: Ing. et Ing.arch. Jakub Med, Ing. Johana Šimčíková, Ing.arch. Nikol Procházková, Mgr. Dan Merta

anotace: Revitalizace návsi je příležitostí pro nové uchopení koncepce navazujících veřejných prostranství Břežan. Zpřetrhané vazby významných budov dávají možnost sjednocení a vytvoření širší koncepce veřejných prostranství s návazností na historické vazby a okolní krajinu. Návrh návsi tvoří iniciační bod břežanské urbanistické struktury.
Návrh dává příležitost pro uchopení návsi jako jednotného prostoru. Navrhujeme regulativ na tři návesní domy – obecní dům ´Břežanka´, místní obchod (rekonstrukce dle strategického plánu) a letní „výstavní“ stodolu (strategický pronájem či odkup obcí). Provázáním rekonstrukce návsi na historickou stopu místa vzniká prostor, který sjednocuje a propojuje.
Důležitou rovinou návrhu je koncepce materiálů a modrozelené infrastruktury (MZI). Povrchy řešíme ekonomicky v propustných materiálech a přebytečnou vodní stopu odvádíme do nově nalezené vodní plochy historického rybníka. Rybník je symbolicky součástí návesních prostor a do suchého centra přináší prvek vodní plochy. Do současnosti je vnesen jako přírodní biotop umožňující koupání s  vesnickou saunou na jeho břehu.
Nově koncipovaný veřejný prostor obce propojený s architektonickými dominantami vrací Panenské Břežany do let, kdy byly významnou obcí, která byla urbanisticko-architektonicky formována významnými investory. Cílem našeho projektu je rehabilitace historických událostí jako stavebního kamene nových prostorových vztahů Panenských Břežan.
Vzhledem k majetkovým poměrům a rozsahu návrhu doporučujeme přistoupit k revitalizaci v etapách.

 

100%


MED ARKITEKT s.r.o.

100%


MED ARKITEKT s.r.o.

100%


MED ARKITEKT s.r.o.

100%


MED ARKITEKT s.r.o.

Eduard Sojka architektonický atelier s.r.o.

autor: Ing. arch. Eduard Sojka

anotace: Jak postavit dům na náves, když stojí spíše za ní? Přivést náves k novému domu. Hmotové, provozní i materiálové řešení je tradiční, dům přesto vykračuje za hranice všednosti. Interiér je prostorově bohatý s různými výškami jednotlivých místností. Zároveň je sjednocen materiálovým řešením, které je odrazem konstrukce.

100%


Eduard Sojka architektonický atelier s.r.o

100%


Eduard Sojka architektonický atelier s.r.o

Ing. arch. Tereza Vyštejnová

autoři: Ing. arch. Tereza Vyštejnová, Ing. arch. Lenka Iľová, Ing.arch. Nikoleta Slováková

anotace: V našem návrhu jsme se rozhodli o demolici stávající budovy v nadzemních patrech. Dle našeho názoru stávající budova nesplňuje požadavky na moderní obecní dům 21. století. Zachovali jsme kamenné sklepy s původními klenbami a adaptovali jich na novou funkci – výčep, toalety a zázemí sálu. Změnou historické urbanistické situace postupnou výstavbou a nemožností navázání na stávající stodolu před původním hostincem, jsme se rozhodli o radikální krok a novostavbu sálu jsme urbanisticky orientovali směrem do návsi, čím jsme potvrdili a posílili význam budovy jako hlavního společensko – kulturně – sportovního centra v obci. Architektonická forma sálu je moderní transformace rurální stodoly. Hmota sálu je dvoupodlažní směrem do návsi, směrem ke kopci se její střecha snižuje, čím sa stáva ekonomičtější, kontextuálnejší a víc komunikuje s okolitým terénem. V interiéru jsme přidáním centrálního světlíku dosáhli přirozené atmosféry významnější občanské budovy. Funkce sálu, foyer, klubovny s kuchyňkou, skladem nábytku a mobilní knihovnou navrhujeme jako vloženou dřevěnou konstrukci. Základem našeho návrhu je variabilita prostoru, která umožňuje jednotlivým provozem sálu, výčepu a klubovny fungovat propojeně, ale i odděleně. Klubovna se může měnit v čase na knihovnu, místnost pro spolky, workshopy, propojit se sálem, ale i fungovat autonomně. Má přímý výstup na zahradu na střeše sklepů. Kapacita sálu je cca 150 lidí. Navrhujeme možnosť alternativního umístěni mobilního pódia. Kvalitní akustika sálu je zabezpečená použitím březové překližky a heraklitu na stropě. Fasáda sálu je kompaktná, červená vláknocementová skládaná krytina, vzor česká šablona. Frontální vstupná fasáda je výklopná, umožňuje také kryté posezení orientované směrem do návsi. Rekonstrukce sklepů proběhne ve smyslu očištění prostoru od příček, omítek, všech nánosů  a maximálního využití původních kamenných konstrukcí. Bourané původní zdi jsou ponechány ve fragmentu na podlaze.

100%


Ing. arch. Tereza Vyštejnová

100%


Ing. arch. Tereza Vyštejnová

100%


Ing. arch. Tereza Vyštejnová

PROJEKTOR s.r.o.

autor: Ing. arch. Václav Matějka, Ing. arch. Eva Matějková Šarochová

anotace: Obecní dům, který ctí historickou stopu místa, soudobým pojetím kultivuje veřejný prostor návsi, s níž je nově propojen, kompaktní řešení s univerzálním využitím a synergickým propojením všech funkcí, to je náš návrh.

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

100%


architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Ing. arch. Eva Pyková

autor: Divergent s.r.o.: Ing. arch. Lumír Šandera, Ing. arch. Jaromír Šašinka, Ing. arch. Barbora Blahová, Ing. arch. Kristýna Sedláková

anotace: Stávající budova obecního domu je ve velice špatném technickém stavu. Svědčí o tom přiložený statický posudek i zběžné ohledání na místě. Rozhodli jsme se proto stávající budovu nahradit novým objektem, který by mohl sloužit jako centrum obce. Dali jsme si záležet na historických návaznostech, funkčních provozech i estetice venkovních fasád. Využili jsme plochu stávající budovy a celý prostor jsme se snažili rehabilitovat s ohledem na soutěžní zadání i zapojení objektu do každodenního fungování obce. Snažili jsme se o maximální prolnutí starého s novým. V návrhu převládá jednoduchost a střídmost použitých hmot, materiálů i barev.

100%


Ing. arch. Eva Pyková

100%


Ing. arch. Eva Pyková

100%


Ing. arch. Eva Pyková

100%


Ing. arch. Eva Pyková

Štěpán Janů

autoři: Ing.arch. Štěpán Janů, Ing.arch. Pavel Frýdl, Ing. Kateřina Švarcová

anotace: Kvůli správnému fungování předmětného obecního domu v Panenských Břežanech je nutné v první řadě vyřešit vazby domu na okolí. Proto návrh na úvod řeší celou náves, kterou je nutné hlavně čitelně definovat, a to jak po stránce prostorové, tak po stránce funkční. Následně je obecní dům do této návsi začleněn tak, že pro obyvatele poskytuje příjemné a snadno přístupné útočiště pro společenské, občanské, kulturní a sportovní vyžití.
Proto byl při návrhu obecního domu kladen důraz převážně na prostorové působení domu v rámci návsi a funkčního uspořádání místností a vstupů. S tímto vědomím a vědomím statických problémů vychází tento návrh z demolice převážné části stávajícího objektu a stavbou objektu nového se zachováním zděných sklepů/skladů při jižní fasádě. V rámci novostavby bude efektivnější splnění současných provozních, energetických standardů a zároveň je možné plně využít svažitého terénu návsi.

100%


Štěpán Janů

100%


Štěpán Janů

100%


Štěpán Janů

Ing. arch. Jan Doubek

autoři: Ing. arch. Jan Doubek, Ing. Soňa Minárechová

anotace: Návrh představuje jednoduché architektonické řešení, které svým tvarem zapadá do současného urbanismu obce a zakládá si na aspektu zachování stávající budovy, historických sklepů a dalších prvků, které vnímáme jako nedílnou součást paměti místa.
Objekt hostince očišťujeme o dodatečné přístavby, charakter objektu podtrhujeme doplněním valbové střechy i nad částí směrem k rodinnému domu. Se stoupajícím terénem se návrh vyrovnává vytvořením výrazného pobytového schodiště. Identifikuje hlavní vstup pro veřejnost a stává se charakteristickým rysem objektu. Schodiště je umístěno tak, aby nechávalo prostor pro bezbariérový přístup do budovy v trase, která vede za objekt ke studni.

100%


Ing. arch. Jan Doubek

100%


Ing. arch. Jan Doubek

100%


Ing. arch. Jan Doubek

Josef Hlavatý

autoři: Ing. arch. Josef Hlavatý

anotace: Nový obecní dům bude tvořen dvěma hmotami jednoduchého půdorysu se sedlovou střechou, které svou velikostí a tvarem dobře doplní stávající urbanistickou strukturu obce Panenské Břežany. Hmoty budou propojeny skleněným krkem, který vnese do interiéru denní světlo a zároveň umožní provozní oddělení odlišných funkcí umístěných v objektu.
Navrhované hmoty respektují měřítko malé obce. Sedlové střechy citlivě zapadají do okolní zástavby.

100%


Josef Hlavatý

100%


Josef Hlavatý

100%


Josef Hlavatý

Ing. Zdeněk Šuchma

autoři: Ing. arch. Lukáš Hodek, MgA. Volha Smolnikava, Ing. Zdeněk Šuchma

anotace: Návrh nového Obecního domu v Panenských Břežanech vychází ze stávajícího stavu. Vznikl zarovnáním historických linií stavby a mírným rozšířením do prostoru návsi. Stavební objem je rozdělený na jednoduchou bílou horizontální hmotu vloženou do svahu, v níž se nacházejí všechny funkce mimo sál.
V kontrastu k tomu je sál převýšený a vychází z této minimalistické hmoty jako klasické venkovské stavení se sedlovou střechou. Čistý geometrický tvar sálu s dřevěnou konstrukcí střechy kontrastuje rovněž s nepravidelností a bohatou členitostí původní části budovy. Místnost sálu je osvětlená okny bazilikálního typu pod krovem. Sál je proveden v bílé barvě, na níž harmonicky vyniknou dřevěná okna, meziokenní sloupky a krov.
Hlavní podlaží je s návsí spojeno schodištěm propojujícím náves s terasou, vstup pro imobilní je řešen dalším vchodem vedle terasy, přímo ze svažité cesty vedle Obecního domu.

100%


Ing. Zdeněk Šuchma

100%


Ing. Zdeněk Šuchma

100%


Ing. Zdeněk Šuchma

MgA. Ing arch. Michal Šiška

autoři: MgA. Ing. arch. Michal Šiška, MgA. Matěj Petránek

anotace: Kvůli stavu stávajícího domu navrhujeme novostavbu přibližně v původní stopě. Navazujeme na současné funkční schéma a vylepšujeme jej dle požadavků zadání. Volíme tradiční formu jednoduchého sálu obecní stodoly umožňující různé varianty využití. Sál je prosvětlen průběžným střešním světlíkem a pásy oken po stranách které lze zatemnit a odstínit. Doplňujeme nezbytné zázemí (největší ze stávajících sklepů je možné integrovat do návrhu), částečně zastřešené plochou zelenou extenzivní střechou.

Materiálově volíme tradiční slovník a usilujeme o robustnost a odolnost detailu: beton (nosné konstrukce nízké části), dřevo (konstrukce krovu, podlaha sálu), sklo, keramické tašky , černá ocel (nosné sloupy), zinkované klempířské prvky, hrubě omítané stěny z keramických tvárnic bílené vápnem. Dovolujeme si oproti původnímu stavu upravit figuru tak , aby vznikl srozumitelný vstup přirozeně orientovaný do návsi. Náves navrhujeme vydláždit okrovou žulovou dlažbou, vybavit nezbytným mobiliářem a doplnit nové stromy do pro řídlého stromořadí u cesty. Dále navrhujeme z ří dit nový přechod pro chodce přes cestu na ose obecní dům obchod. Dopravně navazujeme na koncept obytné z óny s vyhrazeným parkingem dle zadání. Koncept vytápění chlazení předpokládá možnost samostatných provozů jednotlivých částí. Budou využita tepelná čerpadla k udržení základních provozních teplot doplněná o špičkové zdroje (např. sálavé vytápění sálu). V dalších fázích bude nutné prověřit potřebu vzduchotechniky . Navržené kapacity jednotlivých prostor odpovídají zadání, s ohlede m na požární limity.

100%


Ing.arch. Michal ŠIŠKA

100%


Ing.arch. Michal ŠIŠKA

100%


Ing.arch. Michal ŠIŠKA

Ing. arch. Alena Všetečková

autoři: Mgr. Johan Bartoš, Ing. Soňa Urbánková, Ing. arch. Alena Všetečková

anotace: Panenské Břežany jsou obec se silnou historií a kvalitní historickou architekturou, jejíž střed zaujímá místo, které nežije. Záměrem návrhu obecního domu je toto místo znovuoživit prostřednictvím stavby kontextuální, pro občany otevřené, čitelné a zvoucí, provozně přehledné a bezkolizní. Návrh soudobými prostředky navazuje na tradiční formy místní venkovské architektury. Stavbu obecního domu pojímá jako interpretaci vzájemného vztahu jednotlivých občanů a jejich společenství – „polis“.

100%


Ing. arch. Alena Všetečková

100%


Ing. arch. Alena Všetečková

100%


Ing. arch. Alena Všetečková

100%


Ing. arch. Alena Všetečková

100%


Ing. arch. Alena Všetečková

Fotografie z průběhu soutěže

1/ Prohlídka stávajícího objektu pro veřejnost v rámci kulatých stolů

2/ Diskuze v rámci kulatých stolů nad budoucím využitím objektu a jeho přestavbou

3/ Sepisování nápadů obyvatel v rámci kulatých stolů

4/ Setkání poroty a hodnocení soutěžních projektů

4/ Setkání poroty a hodnocení soutěžních projektů

4/ Setkání poroty a hodnocení soutěžních projektů

5/ vernisáž a veřejná prezentace oceněných projektů

5/ vernisáž a veřejná prezentace oceněných projektů

5/ vernisáž a veřejná prezentace oceněných projektů

Porotci

Nezávislí porotci

 

MgA. Markéta Zdebská
  • předsedkyně

2010 – založení atelieru BY architects
09/2015 pedagogická činnost na FA ČVUT, 10/2007 – 2/2008 praxe v atelieru Ing. arch. Josefa Pleskota, 1/2007 – 5/2007 studium v atelieru grafiky Prof. Rostislava Vaňka na VŠUP, 10/2004 – 6/2010 studium na VŠUP v Praze, ateliér Architektura III., MgA., 11/2003 – 6/2004 pedagogická činnost na Gymnasiu Fr. Palackého v Neratovicích, 10/1998 – 12/1999 studium na FA TU v Liberci, architektura a urbanismus, 10/1996 – 6/1999 studium na FT TU v Liberci, textilní a oděvní návrhářství

Ing. arch. Pavel Buryška

Absolvent FA ČVUT v Praze. V roce 2008 byl členem týmu holandské kanceláře Neutelings Riedijk Architects. V letech 2009 – 2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s Barborou Buryškovou studio XTOPIX. Během vlastní praxe získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Jakub Straka

(*1986, Tábor)
V roce 2013 dokončil studium na FA ČVUT v Praze. Pracoval v portugalském atelieru Correia / Ragazzi Arquitectos a pražském v atelieru M1 architekti. V roce 2015 založil atelier BOD ARCHITEKTI spolu s architekty Jáchymem Svobodu a Vojtěchem Sosnou. Mezi jejich nejvýznamnější realizované stavby patří rekonstrukce bývalé hospody se sálem v Máslovicích, sportovní hala v Modřicích a radnice pro Prahu 7. S atelierem spolupracuje také na projektech bytových domu na Praze 6 nebo na rozvoji Rohanského ostrova na Praze 8. Atelier získal za své realizace významná ocenění, např. se stal finalistou České ceny za architekturu v roce 2019, obdržel Národní cenu za architekturu v roce 2020 a nominaci na EU Mies Award 2022. Je autorizovaným architektem ČKA.

Ing. arch. Tomáš Kozelský

Je zakládající člen a Design director architektonického studia KOGAA.
Tomáš je povahou myslitel a vizionář. Vystudoval na Fakultě architektury v Delftu.
Dohlíží na návrhová řešení každého projektu, ujišťuje se, že sledují naše vize, potřeby klienta a přinášejí obohacení do světa architektury. Má široký úhel a hloubkový pohled na každý prvek práce a vidí budoucí potenciál nebo problémy, které nemusí být okamžitě zřejmé. Je také skvělým komunikátorem – osobně i na papíře, přednáší a publikuje příspěvky pro Fakultu architektury v Brně v rámci doktorského studia. Na podzim 2019 bude prezentovat na půdě Royal Institute of British Architects v Londýně, v rámci konference Big See v Ljublani a soutěže Grand prix za architekturu v Praze.
Tomášův zájem a znalosti o opětovném využití průmyslových budov a zařízení vedly k některým z projektů KOGAA studia jako je projekt Distillery – Social Reactor a DADA Distrikt.

Závislí porotci

Mgr. Martin Hakauf

Starosta obce Panenské Břežany od roku 2018, od roku 2014 člen zastupitelstva obce. Mandát vykonává jako neuvolněný ve svém volném čase, zaměstnán je v Kanceláři prezidenta republiky, kde se věnuje public relations v oblasti publikační činnosti a přípravy expozic se zaměřením na státní symboliku. Vystudoval politologii a moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ing. Mikuláš Végh

Místostarosta obce od roku 2018, od roku 2014 zastupitelem obce. Vystudoval vojensko-průmyslový obor na Vojenské akademii v Brně se specializací na leteckou výrobu a svou pracovní kariéru zahájil v Aeru Vodochody. Dalších 30 let pak působil na Federálním ministerstvu kontroly, kde působil v pozici ředitele odboru hutnictví, strojírenství a elektrotechniky.

Obecní dům

On-line verze:

https://panenskebrezany.cityupgrade.cz

City Upgrade